Όροι Χρήσης

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.timeoutforenglish.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») είναι o μη κερδοσκοπικός οργανισμός με την επωνυμία “TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ” (διεύθυνση: οδός Ναυαρίνου αρ. 12, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα, τηλ: 210-7258686, email: info@timeoutforenglish.gr. Ο σκοπός της TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ είναι η προώθηση της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σε παιδιά. Σε αυτό το πλαίσιο, η TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ διοργανώνει εκδηλώσεις στις οποίες αθλητές διαβάζουν στο κοινό παιδικά βιβλία γραμμένα στα Αγγλικά και παράλληλα εμφανίζονται οι εικονογραφημένες σελίδες των βιβλίων.

 

Γενικά

 • Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας, ο οποίος πέραν της πλοήγησης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ με οποιονδήποτε τρόπο (πχ. είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε δηλώνοντας την επιθυμία για λήψη newsletters, είτε με το να γίνεται μέλος ώστε να ενημερώνεται για τα καινούρια βιβλία), θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 15οέτος της ηλικίας του. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να προβαίνουν σε οιαδήποτε επικοινωνία με την TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ χωρίς την έγκριση των γονέων (βλ. περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου, άρθρο «Ιδιωτικότητα Παιδιών»). Η TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της ιστοσελίδας από ανήλικα άτομα.
 • Ο επισκέπτης χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των βίντεο, των αρχείων, του λογισμικού και κάθε γενικά στοιχείου, πάσης φύσεως και μορφής, που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από την κάθε επίσκεψη ή/και την κάθε χρήση των σελίδων ή της Ιστοσελίδας. Εάν είτε δεν συμφωνεί, ολικά ή μερικά, είτε δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, οιονδήποτε εκ των όρων αυτών τότε οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.
 • Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις περιπτώσεις όπου οι  επισκέπτες/χρήστες επικοινωνούν με δική τους πρωτοβουλία με την TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην Πολιτική Απορρήτου.

 

Ορθή χρήση Ιστοσελίδας – αποποίηση ευθύνης

 • Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους Όρους Χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • Η Ιστοσελίδα περιέχει ενδεικτικώς κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, λογισμικό, αρχεία κλπ. (εφεξής «Περιεχόμενο») για το σκοπό προβολής της δράσης της TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με το έργο της. Ο επισκέπτης/χρήστης υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο ή οιοδήποτε άλλο στοιχείο της Ιστοσελίδας για άλλο σκοπό πέραν της απλής ενημέρωσής του για τη δράση της TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ.
 • Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους ή δημοσιοποίηση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, αντίθετο στην καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων της Ιστοσελίδας αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τόσο την TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ όσο και οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για οποιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν υποστεί (η TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ή/και ο τρίτος) από την οιαδήποτε, εν γένει, κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών σελίδων ή οιουδήποτε άλλου στοιχείου του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε αυτή η κακή ή αθέμιτη χρήση οφείλεται σε δόλο είτε σε αμέλεια (ακόμη και ελαφρά) του επισκέπτη/χρήστη.
 • H Ιστοσελίδα προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του Περιεχομένου της. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. H Ιστοσελίδα δικαιούται ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το Περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του.

 

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

 • Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τη ταυτότητα της TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ και το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.
 • Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ιστοσελίδα και την TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, καθώς και εν γένει όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, είναι ιδιοκτησία της TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ και προστατεύεται από τους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου κανένα απολύτως εκ των προαναφερθέντων στοιχείων που απαρτίζουν το σύνολο του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης με οιοδήποτε τρόπο και μέσο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ηλεκτρονικό, μαγνητικό, ηλεκτρομαγνητικό, έντυπο κλπ.) ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οιοδήποτε μέσο και νομικό τύπο προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα περιέχει εικονίδια που δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ διαθέτει λογαριασμούς (Facebook, Instagram και Youtube). Οι πληροφορίες που επιλέγετε να δημοσιεύετε μέσω αυτών των εφαρμογών δεν υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου, και η TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε σε αυτούς ή παρεμφερείς ιστότοπους και πλατφόρμες.

 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Ορισμένοι υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) που είναι διαθέσιμοι στην Ιστοσελίδα περιέχουν δημοσιεύματα που σχετίζονται με τη δράση της TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ στον τύπο, στο διαδίκτυο, και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η TIME OUT ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγων συνδέσμων ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου και τους όρους χρήσης που εφαρμόζονται σε αυτούς.

 

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης – επικοινωνία

 • Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται όπως ελέγχει τακτικά τόσο τους Όρους Χρήσης όσο και το εν γένει Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις. Η τις πρακτικές προστασίας απορρήτου επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους Όρους Χρήσης μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση της, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Η εξακολούθηση της, με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, επίσκεψης/χρήσης της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές ή τροποποιήσεις τυχόν πραγματοποιηθούν, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως ακριβώς ισχύουν κατά τον χρόνο της συγκεκριμένης επίσκεψης/χρήσης.
 • Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή/και για σχόλια και παράπονα σχετικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email:  info@timeoutforenglish.gr